Server (เซิร์ฟเวอร์) คืออะไร

Server (เซิร์ฟเวอร์) คืออะไร

Server (เซิร์ฟเวอร์) คือคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อแสดงเว็บไซต์
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ Server มีดังนี้

■Client (ลูกข่าย)
คือฝ่ายที่ร้องขอข้อมูลเว็บไซต์จากServer

■Request (ร้องขอ)
คือการกระทำที่ร้องขอข้อมูลเว็บไซต์โดยที่ฝ่าย Client (ลูกข่าย) เป็นผู้ร้องขอ

ก่อนอื่นจะอธิบายเกี่ยวกับการบริการของ Server ดังนี้

Server ทำหน้าที่ส่งข้อมูลเว็บไซต์ให้กับ Client (ลูกข่าย) ที่ร้องขอเว็บไซต์มา
หากมี Request สิ่งใดจาก Client เข้ามา Server จะให้บริการสิ่งนั้น และแสดงข้อมูลของเว็บไซต์นั้นบน Browser

แท้จริงแล้ว Server (เซิร์ฟเวอร์) มาจากคำว่า Serve (เสริฟ์) ซึ่ง โดยจะทำหน้าที่เป็นบริกร ค่อยบริการสิ่งต่างๆตามคำเรียกร้องหรือตามคำสั่ง
นอกจากนี้ความหมายของคำว่า Server ก็มีหลายความหมายเช่น WEB Server, File Server, Mail Server, DNS Server, FTP Server เป็นต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและความเข้าใจเกี่ยวกับ Server ที่แตกต่างกันไป
ในบทความนี้เราขออธิบายถึงเรื่อง Server เพียงอย่างเดียว

Physical Server กับ Virtual Server

Physical Server คือรูปแบบ Server ที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และมีอยู่จริง เป็น Server จริงๆ
Virtual Server คือรูปแบบ Server ที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ อธิบายอย่างง่ายก็คือ Server เสมื่อน หรือ Server จำลองนั้นเอง แต่มีหน้าที่หรือการทำงานเหมื่อน Server จริงทุกประการ

Server Virtualization

คือการนำ Server จริง 1 เครื่องมาจำลองเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมื่อนหลายๆเครื่อง

ประเภทของ Server

Shared Server

ลักษณะ : Physical Server
ข้อดี : ค่าบริการถูก, ใช้งานง่าย
ข้อด้อย : หากเกิดปัญหากับเว็บไซต์ที่อยู่ใน Server เดียวกัน ก็จะส่งผลกระทบกับเว็บไซต์อื่นๆเช่นกัน, ไม่สามารถเพิ่มโปรแกรมอื่นๆนอกเหนือจากโปรแกรมที่มีไว้เพื่อรองรับ

รายละเอียด : Shared server คือ Server ที่ถูกแบ่งพื้นที่เพื่อใช้งานรวมกับ เว็บไซต์อื่นๆ
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานของโปรแกรมต่างๆที่ Shared Server มีเท่านั้น หากต้องการลงโปรแกรมเพิ่มเติม นอกเหนืองจากโปรแกรมที่มีไว้รองรับนั้นๆไม่สามารถทำได้

Dedicated server

ลักษณะ : Physical Server
ข้อดี : สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ Server มีได้อย่างเต็มที่, สามารถเลือกลงโปรแกรม และจัดสรรทรัพยากรภายในตามที่ต้องการได้อย่างอิสระ
ข้อด้อย : ราคาแพง, มีขนาดใหญ่เกินไปซึ้งไม่เหมาะสำหรับบางเว็บไซต์

รายละเอียด : Dedicated Server เป็น Server ที่ไม่แบ่งพื้นที่ให้กับผู้เช่ารายอื่น และยังสามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดของ server นั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับบริการที่ต้องการใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะ
อีกทั้งยังสามารถเลือกลงหรือเพิ่มโปรแกรมต่างๆได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
แต่การเช่าพื้นที่แบบ Dedicated Server นั้นจะมีราคาแพง เนื่องจากเป็นการเช่าใช้ทั้ง Server

VPS (Virtual Private Server)

ลักษณะ : Virtual Server
ข้อดี : หากตัวใดตัวนึงเกิดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวอื่นนั้นมีน้อยมาก, ราคาถูกกว่า Dedicated Server
ข้อด้อย : ต้องมีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการ Server ระบบจะล่มได้ก็ต่อเมื่อ Server มีปัญหา, ความยุ่งยากในการลงโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรมต่างๆ ต้องมีผู้ชำนาญที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ค่อยดูแล

รายละเอียด : VPS (Virtual Private Server) คือ server เสมื่อน มีหน้าที่เหมื่อนกับ server ทุกประการ แต่เป็นนามธรรมนั้นเอง คือไม่สามารถจับต้องสัมผัสได้ เป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมื่อน server ตามรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ทุกประการ โดยจะแบ่งพื้นที่จาก1 Server ออกเป็น Server ย่อยอีกหลายๆ Server ที่เรียกว่า vps หรือเสริฟ์เวอร์จำลอง หาก vps ตัวใดตัวนึงเกิดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวอื่นนั้นมีน้อยมาก
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการลดหรือเพิ่มพื้นที่สำหรับบริการได้ตามที่ต้องการ เช่นระยะเริ่มแรกอาจจะใช้พื้นที่น้อยสำหรับฝากเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ หลังจากนั้นหากต้องการเก็บข้อมูลเว็บไซต์มากขึ้นก็สามารถเพิ่มขนาดพื้นที่บริการได้

Cloud Server

ลักษณะ : Virtual Server
ข้อดี : เพิ่มขนาดการให้บริการให้ตามอัตโนมัติ หากมีการเรียกดูเว็บไซต์มากกว่าจำนวนเดิมที่คาดคะเนไว้ ความเสี่ยงที่จะเกิดระบบล่มมีน้อยมาก
ข้อด้อยมีราคาสูง, ต้องมีผู้ชำนาญด้านโปรแกรมต่างๆคอยดูแล, รวมถึงต้องบริหารจัดการเรื่องต่างๆเองทั้งหมด

รายละเอียด : Cloud Server คือการนำ Server หลาย Server มาเชื่อมต่อกันและทำงานร่วมกัน cloud server มีประสิทธิภาพการทำงานสูง เมื่อต้องการเรียกดูข้อมูลหรือเว็บไซต์ Server ทุกตัวจะช่วยกันประมวลผลต่างๆตามขั้นตอนจนเสร็จ หากเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดกับ Server ตัวใดตัวนึง Server ตัวอื่นๆก็จะทำหน้าที่ประมวลผลตามคำสั่งนั้นจนเสร็จ
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการพื้นที่สำหรับรองรับการเรียกใช้บริการของ user ในช่วงเวลาที่ต้องการ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบริการเพิ่มขนาดพื้นที่โดยอัตโนมัติเพื่อรองรับการใช้บริการตามขนาดบริการหรือตามจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการยังเว็บไซต์

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา