ขั้นตอนการแอดไลน์ของ moenet


กลุ่ม LINE ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ภาคใต้กลุ่ม LINE ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่ม LINE ของภาคกลางกลุ่ม LINE ของภาคตะวันออกกลุ่ม LINE ของภาคเหนือ


รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในแตละเขต ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง