ปัญหาเนื้อหาซ้ำกัน (Dupicate Content) กับเว็บไซต์อื่นๆ

ปัญหาเนื้อหาซ้ำกัน (Dupicate Content) กับเว็บไซต์อื่นๆ

กรณีที่คุณเอาเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นมาใส่ในเว็บไซต์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเอาเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นมาใส่ในเว็บไซต์ของคุณแบบตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจ หรือขาดความรู้ก็ตาม
มีสาเหตุมาจากหลายอย่าง แต่มีกรณีที่เราเจอบ่อยๆ กับลูกค้า คือ จ้างบริษัทข้างนอกให้เขียนเนื้อหาให้
และผู้เขียนไป Copy เนื้อหามา หรือนำมาบางส่วนแล้วผสมกับเว็บไซต์อื่นๆ อีกหลายเว็บไซต์ และส่งให้
ลูกค้า ซึ่งบางครั้งลูกค้าก็ไม่ทราบว่าเนื้อหาที่ได้มานั้นมีการ Copy มา อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ
หรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม การกระทำนี้ถือว่าเป็นการทำผิดต่อนโยบายของ Google เต็มๆ และอาจมีปัญหา
เรื่องลิขสิทธิ์ด้วย

วิธีการแก้ไข คือ ให้รีบลบเนื้อหาที่ซ้ำออก และเขียนขึ้นใหม่โดยเขียนจากความคิด ประสบการณ์ความรู้
และใช้ภาษาในแบบของคุณเอง

กรณีเว็บไซต์ของคุณอ้างอิงเนื้อหามากจากเว็บไซต์อื่น

กรณีนี้เป็นการยกเอาเนื้อหา หรือบทความในเว็บไซต์อื่นมาใส่ในเว็บไซต์ของตัวเองโดยมีการแสดงชื่อผู้เขียน
ผู้ถือลิขสิทธิ์และดูได้ชัดเจนว่าเป็นของคนอื่น ซึ่งการอ้างอิงลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการผิดนโยบายของ Google
แต่โดยปกติทำไปก็ไม่ได้คะแนนจาก Google และไม่มีผลเรื่องอันดับด้วย การอ้างอิงเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น
มาใส่เว็บไซต์ตัวเองเพื่อทำให้เว็บไซต์มีหน้าเพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นการทำที่ผิด แต่การอ้างอิงเนื้อหาของเว็บไซต์
อื่นมาทำเพื่ออธิบายแนวคิดและความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ ลักษณะการอ้างอิงแบบนี้ถือว่าปกติ

กรณีส่งเนื้อหาให้กับเว็บไซต์อื่น

การที่คุณเขียนเนื้อหาขึ้นมาเองในเว็บไซต์ของคุณ และส่งเนื้อหาให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ทำให้เกิดการซ้ำกัน
ของเนื้อหา ในกรณีวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด คือ ให้เว็บไซต์ที่รับเนื้อหาจากคุณไปตั้ง canonical ในเว็บไซต์
ของเขาว่า เนื้อหาที่ Original หรือลิงก์ที่ Original อยู่ที่ไหน เพื่อให้ Google เข้าใจและไม่มองว่า
เกิดเนื้อหาซ้ำกัน แต่ปกติวิธีนี้เว็บไซต์ที่ได้เนื้อหาจากคุณไปมักจะไม่ค่อยทำให้อยู่แล้ว แต่ก็มีอีกวิธีที่พอจะ
ช่วยแก้ไขได้คือ เมื่อเขาเอาเนื้อหาของคุณลงในเว็บไซต์ ก็ให้เขาใส่ลิงก์เว็บไซต์ของคุณในหน้าเนื้อหานั้น
เอาไว้ด้านล่างด้วย เพื่อให้สามารถกดกลับมายังเว็บไซต์ของคุณได้ แต่ในกรณีที่ canonical ก็ไม่ตั้งให้
และไม่ให้ลิงก์กลับมาด้วย แนะนำว่าคุณต้องควบคุมด้วยตัวเอง คือ ส่งเนื้อหาให้อีกฝ่ายแค่เพียงบางส่วน
หรือ Upload เนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณก่อนแล้วจึงส่งต่อให้อีกฝ่าย

กรณีที่ส่งเนื้อหาให้อีกฝ่าย แต่ว่าคุณไม่ได้ลงเนื้อหานั้นในเว็บไซต์คุณ ก็จะไม่มีปัญหาเนื้อหาซ้ำกัน (Dupicate Content)

กรณีที่เนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณถูกเว็บไซต์อื่นลอกเลียน (Copy) ไป

หากเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณมีเว็บไซต์อื่นมา Copy ไป ก็ก่อให้เกิดการซ้ำกันของเนื้อหา และมีโอกาส
ที่เว็บไซต์ที่ Copy เนื้อหาไปมีอันดับดีกว่าเว็บไซต์คุณ เนื่องจาก Google อาจจะเข้าใจผิดว่าเนื้อหาที่อยู่
ในเว็บไซต์ที่ Copy เนื้อหาคุณไปเป็นต้นฉบับ และคิดว่าเว็บไซต์ของคุณนั่นแหละที่ไป Copy มา กรณี
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ แต่ก็เป็นไปได้น้อยมาก เพราะทุกครั้งที่มาการลงเนื้อหาในเว็บไซต์ Google ต้องเข้ามา
Index ทุกครั้ง ดังนั้น Google จะทราบอยู่แล้วว่าเว็บไซต์ไหนเป็นต้นฉบับ สำหรับเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่
การเข้ามา Index ข้อมูลของ Google อาจเป็นไปได้ช้า ซึ่งคุณสามารถที่จะส่งเรื่องถึง Google ให้เข้ามา
Index ข้อมูลของคุณเร็วขึ้นก็ได้หรือคุณสามารถแจ้ง Google เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ว่าเนื้อหาของคุณ
เป็นต้นฉบับ และคนที่ Copy ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ Google ก็จะกลับมา Index ข้อมูลของคุณ
โดยไม่ Index เนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการ Copy ของคุณไป

อ่านรายละเอียดวิธีแก้การแจ้ง Google เรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ และการ Index ข้อมูลของ Google

เราเป็นผู้เชียวชาญในการรับทำ SEO
สนใจบริการ SEO ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับ SEO
สามารถติดต่อเราได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อเรา